Název projektu: Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III
Realizátor: Středočeský kraj
Region: Středočeský
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160
Doba realizace projektu:


 

Název projektu: Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji
Realizátor: Středočeský kraj
Region: Středočeský
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774
Doba realizace projektu: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2019

Obecně:
Projektem bude zajištěno víceleté financování vybraných druhů sociálních služeb, které by mělo vést ke kvalitním, dostupným a efektivním sociálním službám. Financování bude nahrazovat v plné výši dotaci poskytovanou ze státního rozpočtu skrze rozpočet Středočeského kraje na poskytování sociálních služeb a to po dobu realizace projektu.

Cíle projektu
Cílem projektu je zajištění dostupnosti a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb na území Středočeského kraje. Projekt si klade za cíl zajistit efektivní podporu a financování těchto sociálních služeb: azylové domy (jednotlivci, matky s dětmi), domy na půl cesty, intervenční centra, nízkoprahová denní centra, podpora samostatného bydlení, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a sociálně terapeutické dílny.

Cíle projektu bude dosaženo prostřednictvím poskytování sociálních služeb poskytovateli zařazenými v Síti sociálních služeb Středočeského kraje, pro realizaci projektu budou vybráni poskytovatelé prostřednictvím dotačního programu.


 

Název projektu: Cesta k práci sociálně vyloučených občanů Benešovska
Realizátor: CERPOS
Partner: GLE o.p.s.
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/002605
Doba realizace projektu: 1. 11. 2016 - 31. 10. 2018

Obecně:
Projekt cílí na skupinu osob mladších 25 let s neukončeným středním vzděláním (SV) nebo s ukončeným SV, ale absolventi jsou registrovaní na úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání déle než 5 měsíců. Jedná se o skupinu nazývanou také NEET (not in education, employment or training).


Cíle projektu

Cílem projektu je zapojit osoby z CS dlouhodobě nezaměstnaných mladých lidí do 25 let (s max. ukončeným SŠ vzděláním) na trh práce. Dojde k umístění 7 osob na pracovní trh.

V rámci projektu budeme sledovat i dílčí cíle vztahující se ke zvýšení uplatnitelnosti CS na trhu práce obecně:

  • min. 3 účastníky projektu zapojit díky modelu 1+1, který bude pilotně testován
  • u 70 % účastníků (18) připravit individuální plán směřující k zapojení na trh práce
  • doplnit kvalifikaci u 50 % účastníků (13)
  • tréninkové stáže pro 10 účastníků.
 

Číslo operačního programu: CZ.1.15
Název operačního programu: ROP NUTS II Střední Čechy
Číslo prioritní osy: 15.3
Název prioritní osy: Integrovaný rozvoj území
Oblast podpory: Rozvoj měst
Název projektu: Dům na půl cesty
Registrační číslo projektu:

CZ.1.15/3.2.00/26.00487

Partner projektu: Město BenešovObecně:
Dům na půl cesty poskytuje pobytové služby na přechodnou dobu pro osoby od 18 do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež a pro mladé lidi, kteří se ocitli v těžké životní situaci.

Služba obsahuje tyto činnosti: poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů.


Cílem
je podpoření  a začlenění uživatele do okolní společnosti  a odstranění nebo alespoň minimalizování  jeho závislosti  na systému sociální pomoci. Uživatele zařízení ohrožuje ekonomická a sociální diskriminace. Dům na půli cesty proto usiluje o vybavení uživatele  psychosociálními a praktickými dovednostmi, informacemi a podporuje motivaci a schopnosti uživatele. Svoji činností toto zařízení  sekundárně posiluje prevenci kriminality a prevenci dalších sociálně-patologických jevů.

Služba se poskytuje za úplatu režijních nákladů – voda, plyn, elektrická energie, odvoz odpadků, pojištění, základní hygienické a čistící prostředky - cca 3000,- Kč / měsíčně.

Nabízí mladým lidem důstojné místo k bydlení. Toto bydlení je spojeno s tzv. nácvikem sociálních dovedností. Rozdíl oproti běžným azylovým domům je v tom, že vyvíjí snahu, aby došlo ke změnám postojů a navyklého chování  klientů do té míry, aby byli schopni si sami zajistit a žít dobrou kvalitu života.Dům na půli cesty se snaží vštípit mladému člověku základní znalosti a dovednosti nutné k samostatnému životu.Poskytuje sociální trénink, zaměřený na rozvoj psychosociálních dovedností s cílem postupného zapojování do samostatného běžného života.


Při rozhodování o přijetí je brán ohled na:

· aktuální situaci žadatele (pobyt na ulici, ohrožení v rodině, apod.);
· prostředí, odkud žadatel přichází - přednost má ústavní výchova;
· pořadí dané žádosti v seznamu žadatelů;

Dům na půl cesty zastává  individuální přístup, principy dobrovolnosti a seberealizace, respektování soukromí a důstojnosti.

Nezaměstnaní klienti se scházejí každé ráno ve společenské místnosti, kde se dohodnou na programu dne - hledání zaměstnání, bydlení, pracovní terapie, atd.


Formy pobytu:
komunitní a samostatný režim -  možnost krizového lůžka pro řešení akutně tíživých situací. Provoz zařízení je nepřetržitý


Zázemí Domu je následující:
· dva mezonetové byty 4+1;
  v obou bytech je toto vybavení:

- kuchyně vybavena elektrickými spotřebiči a základním nádobím;
- obývací pokoj;
- sociální zázemí (WC a sprchový kout, automatická pračka);
- tři ložnice (koupelna s WC);

· společenské prostory pro zájmovou činnost a společná setkávání;

·
kancelář ředitelky